آب چه ویژگیهایی دارد؟
الف- آب می تواند یخ بزند:
- در زمستان و یا در جاهای سرد که درجه حرارت زیر صفر باشد آب یخ می زند.
- آب دارای مولکول است. مولکولهای آب در حال حرکتند اگر این مولکولها تقریباً بی حرکت شوند، آب یخ می زند.
- وقتی که آب یخ بزند، حجم و اندازه آن بیشتر می شود. ریزش کوه ها در زمستان و یا شکستن کوزه ها در شبهای سرد به همین علت است.
- آب تنها ماده ای است که با سرد شدن، حجم آن زیادتر می شود.

ب- آب می تواند بخار شود:
- آب همیشه بخار می شود، اما در روزهای گرم آب بیشتر بخار می شود.

-مولکولهای آب به صورت بخار سرعت بالایی را دارند.
- می توان با حرکت دادن به آب، بخار درست کرد.
- هر چقدر سطح جایی که آب در آن قرار دارد بیشتر وعمق آن کمتر باشد، آب زودتر بخار می شود.

پ- آب حلال است:
- تقریباً هر ماده ای در آب حل می شود.
- آب مواد غذایی گیاهان و جانوران را در خود حل می کند.

- غذای انسان و سایر جانوران پس از حل شدن در آب جذب سلولهای بدن می گردند.
- هر چقدر آب خالصتر باشد، مواد در آن بهتر حل می شود.

ت- آب داری چسبندگی است:
- دانشمندان به این نیرو کشش سطحی می گویند.
- آب به خیلی از چیزهایی که با آن در تماس است می چسبد و یا آن را تر می کند.
- چسبندگی آب به خاطر پیوستگی مولکولهایی است که در داخل آب و در سحط آب قرار دارد. برای همین خیلی از اشیا می توانند بر روی آب شناور بمانند.
- حتی اگر اجسام سنگین به گونه ای بر روی آب قرار بگیرند که مولکولهای سطح آب و داخل آب جا به جا نشوند و کشش سطحی آن به هم نریزد، این اجسام بر روی آب شناور می مانند.
- کشتیها به گونه ای ساخته می شوند که این کشش سطحی از بین نرود.
- هر چقدر اجسام کوچکتر و سنکینتر باشند، زودتر در آب فرو می روند چون نسبت به سطحی که اشغال کرده اند، آب را بیشتر جابه جا می کنند.
- یک جسم در آب نمک آسانتر شناور می ماند. آب نمک سنگینتر از آب خالص است. برای همین نسبت به آب خالص کمتر جا به جا می شود.

ث- آب حرکت می کند:
- به خاطر نیروی جاذبه، آب از سطح بالا به سمت پایین حرکت می کند.
- وقتی آب حرکت می کند، دارای مقداری انرژی می شود. یعنی می تواند فشار و نیرو تولید کند.
- هر چقدر سرعت آب بیشتر باشد، نیروی آن زیادتر می شود.
- از حرکت آب می توان برای بسیاری از کارها استفاده کرد.
- آسیابهای آبی با حرکت و سرعتی که آب دارد، می چرخند.

ج- آب وزن دارد
- آب وزن دارد و به همین دلیل فشار ایجاد می کند.
- بیشترین فشار آب در یک ظرف در ته ظرف خواهد بود.
- هر چقدر عمق آب بیشتر باشد، فشار آب بیشتری در ته ظرف خواهد بود.


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.